Zásady ochrany osobních údajů

Vážíme si toho, že využíváte našich webových stránek www.lepicol.eu pro nákup produktů a využívání služeb, které Vám tímto způsobem nabízíme. V souvislosti s těmito činnostmi nám poskytnete nebo získáme Vaše osobní a jiné údaje, a proto Vás tímto dokumentem rádi seznámíme s tím, jaké osobní údaje zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, jakož i s tím, jaká práva Vám v této souvislosti náleží. 

Tyto informace jsme pro Vás připravili v souladu s Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

A. KDO JE SPRÁVCE VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ A JAK JEJ MŮŽETE KONTAKTOVAT? 

Správcem níže uvedených osobních údajů je společnost PROBIOTICS PROVITA s.r.o., IČ: 05470099, se sídlem Padělky 544, Slušovice, PSČ 763 15, který je provozovatelem webových stránek na adrese www.lepicol.eu. 

Kontaktní údaje na správce:

 • e-mail: info@probioticsprovita.cz
 • telefonní číslo: +420 800 100 665

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze za níže uvedených podmínek.

B. PŘI KTERÝCH VÁMI PROVÁDĚNÝCH ČINNOSTECH ZÍSKÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

1. Nákup produktů a využívání služeb prostřednictvím webových stránek www.lepicol.eu 

Abychom Vám mohli řádně poskytovat zboží a služby, které nabízíme, potřebujeme k tomu Vaše identifikační a kontaktní osobní údaje.

1.1. Jaké osobní údaje od Vás potřebujeme?

Abychom mohli splnit všechny naše povinnosti, které pro nás plynou ze zrealizovaného prodeje zboží, pak od Vás potřebujeme znát zejména

 • jméno a příjmení, 
 • adresu doručení, 
 • e-mail a 
 • číslo mobilního telefonu či jiný telefonický kontakt.

1.2. Proč můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat a k čemu nám budou?

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat, neboť jsou pro nás nezbytné ke splnění kupní smlouvy, kterou jste s námi prostřednictvím webových stránek www.lepicol.eu uzavřeli. Současně je naším oprávněným zájmem to, abychom od Vás měli zpětnou vazbu získanou prostřednictvím zaslaného dotazníku spokojenosti, jakož i to, abyste měli prostřednictvím zasílaných newsletterů přehled o nových produktech či nových akčních nabídkách a mohli se k nám tedy rádi vracet. Některé z Vašich osobních údajů dokonce musíme uchovávat, neboť nám to stanoví příslušné právní předpisy. Pokud byste nám Vaše osobní údaje neposkytli, pak by nemohlo dojít k navázání smluvního vztahu a my bychom Vám nemohli doručit Vámi vybrané zboží.

Vaše osobní údaje nám budou zejména k tomu, abychom Vám mohli:

 • poskytnout informace o stavu Vaší objednávky a o dalších skutečnostech s tím souvisejících,
 • řádně doručit Vámi objednané zboží,
 • zaslat dotazník spokojenosti a mít od Vás zpětnou vazbu, která je pro nás velmi důležitá,
 • poskytnout informace o nových produktech či akčních nabídkách prostřednictvím zaslaných newsletterů, ze kterých se můžete snadno odhlásit,
 • poskytnout informace o průběhu případné reklamace zboží, případně o jiném vypořádání práv a povinností vyplývajících z předmětné koupě zboží (například z důvodu odstoupení od smlouvy a následného vrácení peněžních prostředku na Váš účet).

1.3.Kdo bude mít přístup k Vašim osobním údajům?

K Vašim osobním údajům, které nám poskytnete při koupi zboží, budou mít přístup oprávněné osoby při přípravě zásilky k odeslání, jakož i příslušní smluvní partneři (dopravci), kteří Vám zásilku budou doručovat, a to v rozsahu nezbytném pro doručení objednaného zboží.

V případě, že od Vás budeme zjišťovat zpětnou vazbu, můžeme za tímto účelem využít služby Ověřeno zákazníky, kterou zajišťuje společnost Heureka Shopping s.r.o., IČ: 02387727. Tak od Vás můžeme po každém nákupu zboží prostřednictvím zaslané e-mailové zprávy s dotazníkem zjistit, jak jste s námi byli spokojeni. Díky tomu pro Vás můžeme dále zlepšovat naše služby. Pokud byste si zasílání dotazníku spokojenosti nepřáli, pak máte možnost se z něj snadno odhlásit.

K informování o nových produktech či akčních nabídkách prostřednictvím zasílaných obchodních sdělení v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 480/2004 o některých službách informační společností, využíváme platformu Mailchimp společnosti The Rocket Science Group. Za stejným účelem můžeme rovněž využívat jiných společností, které poskytují obdobné služby.

1.4. Jak dlouho budeme Vaše osobní údaje uchovávat?

Jak jste se výše mohli dozvědět, Vaše osobní údaje zpracováváme k různým účelům. V následující části se dozvíte, jak dlouho Vaše osobní údaje pro tyto účely budeme uchovávat.

Osobní údaje, které se týkají zpracování pro účely plnění uzavřené kupní smlouvy, budeme zpracovávat do doby vypořádání práv a povinností, které z této smlouvy vyplývají, včetně případného odstoupení od smlouvy či případné reklamace zboží.

Pro zpracování osobních údajů na základě našich oprávněných zájmů (zasílání obchodních sdělení), budeme Vaše osobní údaje uchovávat po dobu 5 let, pokud se ze zasílání obchodních sdělení neodhlásíte dříve.

Při zpracování Vašich osobních údajů z důvodu plnění povinností vyplývajících z příslušných právních předpisů budeme tyto osobní údaje zpracovávat po dobu stanovenou těmito právními předpisy.

2. Kontaktní formulář 

Protože si našich zákazníků Vážíme, zřídili jsme pro Vás na našich webových stránkách www.lepicol.eu v sekci „Kontakt“ kontaktní formulář, prostřednictvím kterého se na nás můžete obracet s Vašimi dotazy.

Pro zodpovězení dotazů a vyřízení požadavků, které nám prostřednictvím kontaktního formuláře, ale i jiným způsobem, adresujete, budeme zpracovávat osobní údaje, které nám v této souvislosti poskytnete, a to zejména poskytnutý kontakt, na který Vám budeme moci odpovědět. Takto poskytnuté osobní údaje budeme zpracovávat pouze v nezbytném (poskytnutém) rozsahu a jen do doby vyřízení dotazu či požadavku, nevznikne-li potřeba zpracovávat osobní údaje pro jiný účel (například pro ochranu našich práv a právem chráněných zájmů). Tyto osobní údaje nám poskytujete dobrovolně, jelikož bychom Vám bez jejich znalosti nemohli dotaz či požadavek vyřídit, a proto k takovému zpracování nebudeme potřebovat Váš souhlas.

C. JAK JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZABEZPEČENY?

Vaše osobní údaje uchováváme a zpracováváme zejména v elektronické podobě, a to takovým způsobem, aby k nim měly přístup pouze pověřené osoby v nezbytně nutném rozsahu dle konkrétního účelu, pro který jsou tyto osobní údaje zpracovávány. V případě, že je potřeba Vaše osobní údaje zpracovávat v listinné podobě (např. při expedici zboží), budou tyto osobní údaje po nezbytně nutné době skartovány. Vaše osobní údaje jsou organizačně a technicky chráněny před neoprávněným přístupem či zneužitím. Všichni výše uvedení příjemci Vašich osobních údajů jsou smluvně vázáni k jejich řádné ochraně.

D. JAKÁ VŠECHNA PRÁVA VÁM NÁLEŽÍ? 

Výše jste měli možnost zjistit podrobné informace o zpracování Vašich osobních údajů. Nyní Vás seznámíme s právy, která Vám z tohoto zpracování vyplývají.

Náleží Vám zejména:

 • právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud nám byl udělen;
 • právo vznést námitku či stížnost proti zpracování, pokud Vaše osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu, a to zejména, pokud se jedná o zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu;
 • právo podat kdykoliv u Úřadu pro ochranu osobních údajů stížnost, pokud se domníváte, že dochází porušení Vašich práv v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů;

a dále:

 • právo osobní údaje opravit či doplnit;
 • právo požadovat omezení zpracování;
 • právo požadovat přenesení údajů;
 • právo na přístup k osobním údajům;
 • právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech; 
 • právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech.

Pro uplatnění výše uvedených práv se na nás můžete obrátit prostřednictvím kontaktů uvedených v odstavci A těchto zásad.

 

Ke stažení: zasady-zpracovani-osobnich-udaju.pdf

 

Verze 1.0, platná od 25. 5. 2018